Termes i condicions

Els termes i condicions que a continuació s'indiquen regulen l'accés i l'ús de www.primaverasound.com, titularitat de la societat Primavera Sound, S.L. el domicili social de la qual es troba el carrer Ramon Turró, 153, 08005 Barcelona i el CIF de la qual és B-61978987. Telèfon +34 933010090, fax +34 933010685 i correu electrònic de contacte [email protected]. Constituïda per temps indefinit en virtut d'escriptura pública i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 31815, Full|Fulla B-197256 i Foli 38.

1. OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ

1.1. Les presents Condicions Generals ("Condicions Generals") regulen l'accés, navegació i ús dels llocs web sota el domini "primaverasound.com" (el "Lloc Web"), així com les responsabilitats derivades de la utilització de seus continguts (entenent d'ara endavant per "continguts" els texts, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, programari, fotografies, música, vídeos, sons, bases de dades, imatges, expressions i informacions, així com qualsevol altra creació protegida per les lleis nacionals i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial).

1.2. S'entendrà que l'accés o la mera utilització del Lloc Web per part de l'Usuari implica l'adhesió d'aquest a les Condicions Generals que PRIMAVERA SOUND tingui publicades en cada moment en què accedeixi al Lloc Web. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament aquestes Condicions Generals.

En aquest sentit, s'entendrà per "Usuari" a la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenvolupades al Lloc Web.

1.3. Les presents Condicions Generals tenen per objecte regular l'accés, navegació i ús del Lloc Web, però independentment de les mateixes, PRIMAVERA SOUND podrà establir unes Condicions Particulars que regulin la utilització i/o contractació de serveis específics oferts als Usuaris a través de l'el Lloc Web. Així mateix, a través de l'el Lloc Web, PRIMAVERA SOUND podrà habilitar a terceres entitats que publicitin o prestin|deixin els seus serveis. En aquests casos, PRIMAVERA SOUND no serà responsable d'establir les Condicions Generals i Particulars a tenir en compte en la utilització, prestació o contractació d'aquests serveis per tercers i, per tant, no podrà ser considerat responsable dels mateixos.

1.4. Abans d'utilitzar i/o contractar els esmentats serveis específics deixats per PRIMAVERA SOUND, l'Usuari haurà de llegir atentament les corresponents Condicions Particulars creades, en el seu cas, a tal efecte per PRIMAVERA SOUND. La utilització i/o la contractació dels esmentats serveis específics, implica l'acceptació de les Condicions Particulars que els regulin en la versió publicada per PRIMAVERA SOUND en el moment en què es produeixi l'esmentada utilització i/o contractació.

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

2.1. PRIMAVERA SOUND és titular de tots els drets d'explotació de propietat intel·lectual i industrial de l'el Lloc Web i és també titular o té la corresponent llicència sobre els drets de propietat intel·lectual, industrial i d'imatge sobre dels continguts disponibles a través del mateix.

2.2. En cap cas no s'entendrà que l'accés i navegació de l'Usuari implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels esmentats drets per part de PRIMAVERA SOUND.

2.3. En conseqüència, no està permès suprimir, eludir o manipular l'avís de drets d'autor ("copyright") i qualssevol altres dades d'identificació dels drets de PRIMAVERA SOUND o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualssevol mecanismes d'informació i/o d'identificació que poguessin contenir-se en els continguts.

2.4. Així mateix està prohibit modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, comunicar públicament, fer segones o posteriors publicacions, carregar arxius|arxivaments, enviar per correu, transmetre, usar, tractar o distribuir de qualsevol manera la totalitat o part dels continguts inclosos al Lloc Web per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l'autorització expressa i per escrit de PRIMAVERA SOUND o, en el seu cas, del titular dels drets que correspongui.

3. ACCÉS

L'accés a l'el Lloc Web per part dels Usuaris té caràcter lliure i gratuït, no obstant això, PRIMAVERA SOUND es reserva conforme a la legislació vigent el dret a limitar l’accés a determinades àrees de la pàgina web, així mateix, alguns dels serveis o continguts oferts per PRIMAVERA SOUND o tercers a través del Lloc Web poden trobar-se subjectes a la contractació prèvia del servei o producte i al pagament d'una quantitat de diners en la forma que es determini en les corresponents Condicions Particulars, en el cas de les quals es posaran en la seva disposició de forma clara.

4. UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB

4.1. Els continguts inclosos al Lloc Web es faciliten únicament a consumidors o a usuaris finals. Qualsevol ús comercial no autoritzat dels mateixos, o la seva revenda, queden prohibits, llevat que s'expliqui|compti amb la prèvia autorització escrita de PRIMAVERA SOUND.

4.2. Si per a la utilització i/o contractació d'un servei al Lloc Web, l'Usuari hagués de procedir al seu registre, aquest serà responsable en cas d'aportar informació veraç i lícita. Si com a conseqüència del registre, es dotés l'Usuari d'una contrasenya, aquest es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la contrasenya per accedir a aquests serveis.

En conseqüència, els Usuaris són responsables de l'adequada custòdia i confidencialitat de qualssevol identificadors i/o contrasenyes que li siguin subministrades per PRIMAVERA SOUND, i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre el seu accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l'Usuari la utilització il·lícita dels serveis per qualsevol tercer il·legítim que empri a tal efecte una contrasenya a causa d'una utilització no diligent o de la pèrdua de la mateixa per l'Usuari. 4.3. En virtut de l'anterior, és obligació de l'Usuari notificar de forma immediata als gestors de l'el Lloc Web a prop de qualsevol fet que permeti l'ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, tals com al robatori, esgarriament, o l'accés no autoritzat als mateixos, a fi de procedir a la seva immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquin tals fets, PRIMAVERA SOUND quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l'ús indegut dels identificadors o contrasenyes per tercers no autoritzats.

4.4. L'accés, navegació i ús de l'el Lloc Web és responsabilitat de l'Usuari, pel que l'Usuari es compromet a observar diligentment i fidelment qualsevol instrucció addicional donada|impartida per PRIMAVERA SOUND o per personal autoritzat de PRIMAVERA SOUND relativa a l'ús del Lloc Web i dels seus continguts.

4.5. L'Usuari s'obliga a usar els continguts i serveis del web Primaverasound.com de conformitat amb la Llei i amb les presents condicions generals i a no realitzar actuacions que infringeixin els drets de PRIMAVERA SOUND o que puguin atentar contra la moral, els bons costums o l’orde públic.

Per tant, a títol enunciatiu però no limitatiu, s’entén prohibit l’ús del lloc web amb les següents finalitats:

Realitzar actes contraris als drets de Propietat Intel·lectual i/o Propietat Industrial de PRIMAVERA SOUND o dels seus legítims titulars.

Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, contraris als drets humans i fer apologia del terrorisme.

Destruir, alterar, inutilitzar o de qualsevol altra forma danyar les dades programes o documents electrònics de PRIMAVERA SOUND o de tercers. Aquests actes poden constituir un delicte de danys, previst a l'article 264.2 del Codi Penal espanyol.

Obstaculitzar l'accés d'altres Usuaris al servei d'accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals PRIMAVERA SOUND presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en els sistemes esmentats.

Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets.

Emprar els continguts i la informació de qualsevol classe obtinguda a través del portal per remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera tal informació.

L'Usuari respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que PRIMAVERA SOUND pugui sofrir, directa o indirectament, com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes en les condicions generals o en la Llei respecte de l'ús del portal.

5. DADES DE CARÀCTER PERSONAL

5.1. Consentiment

5.1.1. Per utilitzar o tenir accés a algun dels continguts i/o serveis que s'incorporin al Lloc Web, PRIMAVERA SOUND podrà sol·licitar als Usuaris l'emplenament de certs formularis de registre que impliquen necessàriament el subministrament de certes dades de caràcter personal. PRIMAVERA SOUND tractarà les esmentades dades de conformitat amb les finalitats i sota les condicions que en cada supòsit s'exposen segons l’expressament establert en la política de protecció de dades de PRIMAVERA SOUND. (LINK)

5.1.2. En completar i enviar qualsevol formulari incorporat al Lloc Web, l'Usuari consenteix i autoritza expressament a què PRIMAVERA SOUND reculli, tracti o cedeixi, segons sigui el cas, les dades de caràcter personal que se li sol·licita de conformitat amb les finalitats i sota els termes i condicions establerts en la política de protecció de dades de PRIMAVERA SOUND. (LINK)

5.2. Mesures de Seguretat

5.2.1. PRIMAVERA SOUND ha adoptat i adoptarà totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat que siguin d'obligació, de conformitat amb l'establert per la legislació vigent i els estàndards de qualitat existents al sector, a fi de garantir al màxim la seguretat i confidencialitat de les comunicacions.

5.2.2. PRIMAVERA SOUND garanteix que existeixen controls per prevenir l'obertura de bretxes en la seguretat o altres conseqüències negatives, adoptant les mesures organitzatives i els procediments tècnics més adequats a fi de minimitzar aquests riscs.

5.2.3. No obstant això l'anterior, l'Usuari reconeix i accepta que (i) les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables, (ii) les xarxes utilitzades en Internet no són segures i (iii) qualsevol comunicació enviada per aquest mitjà|medi pot ser interceptada o modificada per persones no autoritzades.

6. LLICÈNCIA SOBRE LES COMUNICACIONS

6.1. En el cas que l'Usuari enviï informació de qualsevol tipus al Lloc Web, el mateix declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que l'esmentada informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, secret comercial, o qualsevol altre dret de tercer, que l'esmentada informació no té caràcter confidencial i que l'esmentada informació no és perjudicial per a tercers.

6.2. L'Usuari reconeix assumir la responsabilitat i deixarà indemne a PRIMAVERA SOUND per qualsevol comunicació que subministri personalment o al seu nom, assolint l'esmentada responsabilitat sense cap restricció l'exactitud, legalitat, originalitat i titularitat de la mateixa.

6.3. Per l'accés i ús del Situat Web l'Usurario cedeix a PRIMAVERA SOUNDD en exclusiva i per tot el temps màxim que estableixin les lleis nacionals i/o internacionals qualsevol dret d'explotació de propietat intel·lectual o industrial que l'Usuari pogués ostentar sobre les comunicacions que realitzi a través del Lloc Web o PRIMAVERA SOUND.

7. RESPONSABILITATS I GARANTIES

PRIMAVERA SOUND no garanteix ni es fa responsable de: (i) la continuïtat dels continguts del Lloc Web; (ii) l'absència d'errors en els esmentats continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pogués ocórrer; (iii) l'absència de virus i/o altres components danyosos al Lloc Web o al servidor que el subministra; (iv) la invulnerabilitat del Lloc Web i/o l'inexpugnabilidad de les mesures de seguretat que s'adopti en el mateix; (v) la falta d'utilitat o rendiment dels continguts del Lloc Web; (vaig veure) els danys o perjudicis que causi, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que PRIMAVERA SOUND estableix al Lloc Web a través de la vulneració dels sistemes de seguretat del Lloc Web.

No obstant això, PRIMAVERA SOUND declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l'estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del Lloc Web i evitar l'existència i transmissió de virus i altres components danyosos als Usuaris.

8. ENLLAÇOS

8.1. Enllaços a altres Llocs Web:

8.1.1. Al Lloc Web, l'Usuari podrà trobar enllaços a altres pàgines web mitjançant diferents botons, links, banners, etc., els quals són gestionats per tercers. PRIMAVERA SOUND no té facultat ni mitjans|medis humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web als que s'estableixen enllaços des del Lloc Web. En conseqüència, PRIMAVERA SOUND no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web en la qual s'estableix un enllaç des del Lloc Web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius|arxivaments, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

8.1.2. L'establiment de qualsevol tipus d'enllaç per part del Lloc Web a cap altre lloc web aliè no implica que existeixi algun tipus de relació, col·laboració o dependència entre PRIMAVERA SOUND i el responsable del lloc web aliè.

8.2. Enllaços en altres llocs web amb destinació a l Sitio Web:

8.2.1. Si qualsevol Usuari, entitat o lloc web desitgés establir algun tipus d'enllaç amb destinació al Lloc Web s'haurà d'atenir a les següents estipulacions:

L'enllaç només es dirigirà a la Pàgina Principal o Home del Lloc Web, dirigiesen cas algun estaran permisos els deep-links.

L'enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar a l'Usuari, mitjançant un clic, a la pròpia direcció|adreça URL de PRIMAVERA SOUND www.primaverasound.com i ha d'incloure completament tota l'extensió de la pantalla de la Pàgina Principal del Lloc Web. En cap cas, llevat que PRIMAVERA SOUND l'autoritzi de manera expressa i per escrit, el lloc web que realitza l'enllaç no podrà reproduir, de qualsevol manera, el Lloc Web, incloure'l com a part de la seva web o dins d'un dels seus "frames" o crear un "browser" sobre qualsevol de les pàgines del Lloc Web.

A la pàgina que estableix l'enllaç no es podrà declarar de cap manera que PRIMAVERA SOUND ha autoritzat tal enllaç, llevat de que PRIMAVERA SOUND ho hagi fet expressament i per escrit. Si l'entitat que realitza l'enllaç des de la seva pàgina al Lloc Web correctament desitgés incloure a la seva pàgina web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip, slogan o qualsevol altre tipus d'element identificatiu de PRIMAVERA SOUND i/o del Lloc Web, haurà de comptar prèviament amb la seva autorització expressa i per escrit.

PRIMAVERA SOUND no autoritza l'establiment d'un enllaç al Lloc Web des d'aquelles pàgines web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens, i en general, que contravinguin la moral, l'ordre públic o les normes socials generalment acceptades.

8.2.2. PRIMAVERA SOUND no té facultat ni mitjans humans i tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin enllaços establerts amb destinació al Lloc Web. PRIMAVERA SOUND no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu al Lloc Web que estableix aquest enllaç amb destinació al Lloc Web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius|arxivaments, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

8.3. Serveis prestats per tercers a través del Lloc Web:

8.3.1. PRIMAVERA SOUND no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels serveis prestats per tercers a través d'aquesta pàgina o sobre els quals PRIMAVERA SOUND únicament actuï com a mer curs|via publicitari.

8.3.2. PRIMAVERA SOUND no serà responsable dels danys i perjudicis de tota naturalesa causats pels serveis prestats per tercers a través d'aquesta pàgina, i en particular, a títol merament enunciatiu, els por:(i causats) l'incompliment de la llei, la moral o l'ordre públic; (ii) la incorporació de virus o qualsevol altre codi informàtic, arxiu|arxivament o programa que pugui danyar, interrompre o impedir el normal funcionament de qualsevol programari, maquinari o equip de telecomunicacions; (iii) la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels secrets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol classe. (iv) la realització d'actes que constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i, en general, que constitueixi competència deslleial; (v) la falta de veracitat, exactitud, qualitat, pertinència i/o actualitat dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, rebuts, obtinguts, posats a disposició o accessibles; (vaig veure) la infracció dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones o, en general, qualsevol tipus de drets de tercers; (vii) la inadecuació per a qualsevol classe de propòsit i la defraudació de les expectatives generades, o els vicis i defectes que poguessin generar-se en la relació tercers; i (viii) l'incompliment, retard en el compliment, compliment defectuós o acabament per qualsevol causa de les obligacions contretes per tercers i contractes realitzats amb tercers.

9. DURADA I MODIFICACIÓ

9.1. PRIMAVERA SOUND podrà modificar els termes i condicions aquí establerts, de manera total o parcialment, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma en la qual apareixen aquestes Condicions Generals o a través de qualsevol tipus de comunicació dirigida als Usuaris.

9.2. La vigència temporal d'aquestes Condicions Generals coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins que siguin modificades de manera total o parcialment, moment en el qual passaran a tenir vigència les Condicions Generals modificades.

9.3. Amb independència del disposat en les Condicions Particulars, PRIMAVERA SOUND podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de preavís, l'accés als continguts de la pàgina, sense possibilitat per part de l'Usuari d'exigir cap indemnització. Després de l'esmentada extinció, continuaran vigents les prohibicions d'ús dels continguts exposades anteriorment en les presents Condicions Generals.

10. GENERALITATS

10.1. Els encapçalaments de les diferents clàusules són només informatius, i no afectaran, qualificaran o ampliaran la interpretació de les Condicions Generals.

10.2. En cas d'existir discrepància entre l'establert en aquestes Condicions Generals i les Condicions Particulars de cada servei específic, prevaldrà el disposat en aquestes últimes.

10.3. En el cas de que qualsevol disposició o disposicions d'aquestes Condicions Generals fuera(n) considerada(s) nula(s) o inaplicable(s), en la seva totalitat o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan|orgue administratiu competent, l'esmentada nul·litat o inaplicación no afectarà les altres disposicions de les Condicions Generals ni les Condicions Particulars dels diferents serveis de PRIMAVERA SOUND.

10.4. El no exercici o execució per part de PRIMAVERA SOUND de qualsevol dret o disposició continguda en aquestes Condicions Generals no constituirà una renúncia al mateix, llevat de reconeixement i acord per escrit per la seva part.

11. JURISDICCIÓ

11.1. Les relacions establertes entre PRIMAVERA SOUND i l'Usuari es regiran pel disposat en la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en els quals la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre's a un fur, PRIMAVERA SOUND i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, Espanya.

Tancar

Contacte

Gràcies

Hem rebut les teves dades correctament. Ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.